Portada » Recursos » Catàleg de serveis i recursos  » Ajuts per l’adaptació del vehicle

Ajuts per a l’adaptació del vehicle.


Definició


Existeix un ajut econòmic per a l'adaptació del vehicle (està incorporat al Programa d'ajudes d'atenció social a persones amb discapacitat de la Generalitat de Catalunya).

La quantia màxima per a l'any 2007 és de:

 • Persones que superen el barem de mobilitat:  3.000 €
 • Persones que NO superen el barem de mobilitat:  1.000 €
 • Embragament o vehicle automàtic:  901,52 €
 • Fre autoblocant:  300,51 €
 • Accelerador mecànic:  540,91 €
 • Inversor de pedal:  150,25 €
 • Cinturó de seguretat tipus arnès:  48,08 €
 • Accelerador electrònic (vehicles amb coixí de seguretat):  1.141,92 €
 • Accelerador i fre per a persones amb tetraplègia:  2.000,00 €
 • Fre d'estacionament elèctric:  1.000,00 €
 • Inversor de palanca de fre d'estacionament:  320,00 €
 • Suplement de pedals:  151,00 €
 • Adaptació del volant:  60,00 €
 • Inversor de llums:  400,00 €
 • Telecomandament de funcions de conducció:  1.000,00 €
 • Altres adaptacions de les accions de la conducció: 150 €

Requisits


 • Ser ciutadà de la Comunitat Europea i residir legalment a Catalunya. En el cas d'estrangers no comunitaris, la concessió supeditarà als acords i als convenis internacionals i al principi de reciprocitat.
 • Cal tenir el certificat de reconeixement de la discapacitat amb mobilitat reduïda. Es podran atorgar a persones que no superin el barem de mobilitat però que requereixen adaptacions al vehicle (presentar la fitxa tècnica del vehicle d'acord amb les condicions restrictives del permís de conduir).
 • Si el beneficiari té 65 anys o més, caldrà acreditar que el reconeixement de la discapacitat va tenir lloc abans dels 65 anys.
 • No beneficiar-se d'ajudes per la mateixa finalitat.
 • No haver-se beneficiat d'aquesta ajuda en els cinc anys anteriors, excepte en cas de sinistre total del vehicle.

Tràmits


Lliurar a les dependències del Departament d'Acció Social i Ciutadania, i abans del 29 de setembre de 2007, la documentació següent:

 • Imprès oficial de sol·licitud d'ajut individual.
 • Fotocòpia del DNI/NIF del beneficiari.
 • Certificat de convivència de la unitat familiar.
 • Declaració d'ingressos (declaració de l'IRPF de l'any anterior a la convocatòria o, si no es disposa d'aquest document, el certificat d'empresa referit als ingressos i a les rendes de capital, prestacions, pensions, etc.).
 • Full de transferència bancària, correctament emplenat.
 • Dos models de declaració jurada facilitats per l'Administració.
 • Fotocòpia del permís de conducció del beneficiari de l'ajuda per les dues cares, on constin les condicions restrictives de la persona. Si té el carnet en tràmit, fotocòpia del certificat mèdic oficial necessari per a l'obtenció del carnet.
 • Pressupost original, signat i segellat, referit a l'any de la convocatòria, de l'adaptació del vehicle.
 • Si es tracta d'un vehicle automàtic cal presentar un pressupost total del vehicle.

Observacions


El Programa d'ajudes a persones amb discapacitat es regula anualment. Cal tenir en compte que aquesta regulació pot comportar canvis notables en els tràmits i en els requisits que aquí consten.

Per resoldre les sol·licituds es valoren els ingressos econòmics personals.

Les sol·licituds es resoldran en un termini màxim de sis mesos a comptar de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Normativa


 • Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic (DOGC núm. 4691, de 4/08/2006)
 • Ordre ASC/131/2007, de 3 de maig, per la qual es fa pública la convocatòria i s'aproven les bases per a la concessió d'ajuts del Programa d'ajuts d'atenció social a les persones amb discapacitat (DOGC núm. 4882, de 14/05/2007).
 • Decret 24/1998, de 4 de febrer, pel qual es regula el Programa d'ajudes d'atenció social a persones amb discapacitat (DOGC núm. 2575, de 10/02/1998)

Puja
Valid XHTML 1.0 Transitional CSS 2.0 Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI
2007 Regidoria de Serveis Personals i Salut Pública | Rambla Ferran, 13 | 25007 - Lleida (Spain)
Àrea d'Atenció a les Persones amb Discapacitat Telèfon: 973 700 306 | discapacitats@paeria.cat