Portada » Recursos » Catàleg de serveis i recursos  » Ajuts per fer-se autònoms

Ajuts per fer-se autònoms 


Definició


Els treballadors amb discapacitat que estiguin en atur i vulguin establir-se com a treballadors autònoms poden accedir a les següents ajudes econòmiques:

 1. Subvencions al treball autònom del Departament de Treball i Indústria de la Generalitat:
  • Subvencions a fons perdut o rendes de subsistència, per un sol cop, per garantir uns ingressos mínims a l'inici d'una activitat. La quantitat màxima serà de 3.005,60 €.
  • Subvenció per assistència tècnica. Pot sol·licitar-se a instància de part (màxim 50%) o concedir-se d'ofici (pot subvencionar-se totalment). L'assistència tècnica pot consistir en estudis de viabilitat, organització, comercialització i diagnosi, en estudis precisos per a l'obtenció de finançament, en auditories i informes econòmics o en assessorament en les diverses àrees de gestió empresarial. La quantitat màxima serà de 20.000,00 €.
  • Subvencions financeres, per l'amortització parcial dels préstecs destinats al finançament d'inversions. La quantitat màxima serà de 5.108,60 €.
  • El departament de Treball ha creat un programa d'iniciatives d'ocupació (I + O) a l'entorn local, mitjançant el suport de petites empreses de nova creació (cal veure la normativa específica per saber els requisits que es demanen i els tipus d'ajuts que es concedeixen).
 2. Subvencions de concessió directa de creació i manteniment de llocs de treball per a persones amb discapacitat del Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat:
  • L'objectiu és fomentar les accions destinades a finançar iniciatives que generin ocupació per a treballadors amb discapacitat desocupats mitjançant la creació, l'ampliació o el manteniment de llocs de treball o que ajudin a constituir-se com a treballadors autònoms.
  • Consta de tres programes:
   • Subvencions per a la creació de centres especials de treball i ampliació de la seva plantilla.
   • Subvencions per al manteniment de llocs de treball en centres especials de treball.
   • Subvencions per a la constitució com a treballadors autònoms.

Requisits


 • Estar en atur i inscrit a l'Oficina del Servei d'Ocupació Català (OSOC) o en una agència de col·locació autoritzada.
 • Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat, i les obligacions davant la Seguretat Social.
 • L'inici de l'activitat s'ha de produir dins de l'exercici pressupostari en el qual es demana la subvenció i s'acreditarà mitjançant l'alta en el règim de la Seguretat Social.
 • Per obtenir la renda de subsistència, cal haver obtingut la subvenció financera l'any en el qual sol·licita la subvenció.
 • Per obtenir la subvenció per assistència tècnica, cal realitzar una memòria explicativa que justifiqui la conveniència de l'estudi tècnic.
 • Per obtenir la subvenció financera, cal tenir concedit un préstec en qualsevol entitat de crèdit formalitzat amb posterioritat a l'1 d'octubre de l'any anterior al qual es demana la subvenció, amb un termini d'amortització de 3 anys com a mínim i es poden establir períodes de mancança d'amortització del principal.
 • Per obtenir ajuts per a assistència tècnica, cal presentar una memòria explicativa de la necessitat.

Tràmits


 1. Per a les subvencions del Departament de Treball:
  Cal presentar la sol·licitud amb el model normalitzat en al Registre dels Serveis Territorials a Lleida del Departament de Treball o bé en qualsevol de les oficines d'Acció Social i Ciutadania (Tel. 012, http://www.gencat.cat/).
 2. Per a les ajudes del Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat:

  Cal presentar la sol·licitud formulada en impresos normalitzats facilitats per l'Administració a l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS): Av. Del Segre, 5 (Lleida) o a qualsevol oficina d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat.
La documentació a presentar (original i fotocòpia per a la seva compulsa) és la següent:
 • DNI i NIF.
 • Memòria del pla a realitzar i pla financer sobre la viabilitat del projecte.
 • Certificat de l'Oficina del Servei d'Ocupació Català (OSOC) on consti estar aturat i antiguitat i baixa, si escau.
 • Certificat oficial de reconeixement de la discapacitat.
 • Certificat de vida laboral expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social.
 • Certificat de concessió del préstec amb subvenció financera.
 • Si es demana assistència tècnica, memòria de l'entitat que fa l'estudi i el pressupost.

Observacions


Les subvencions del Departament de Treball es resolen abans de sis mesos a comptar de la data d'inici de la convocatòria. Si transcorregut aquest termini no s'ha dictat cap resolució expressa s'entendrà que la sol·licitud és desestimada. Per al pagament de la subvenció (que es realitzarà quan s'hagi produït la transferència dels crèdits corresponents dels pressupostos generals de l'Estat) cal:

 • Acreditar, en el termini d'un mes des de la resolució de concessió, alta al règim de Seguretat Social.
 • Si la subvenció és per assistència tècnica, hi ha dos mesos per aportar factura dels serveis rebuts i estudi del treball fet.
 • Si la subvenció és financera, hi ha un mes per acreditar la formalització del préstec.

Aquestes subvencions es regulen anualment, la qual cosa pot comportar canvis notables en el contingut de les ajudes, quanties màximes, en els tràmits i en els requisits que aquí consten.

Cal tenir en compte les ajudes de la Fundació ONCE (apartat 2.10).

També cal considerar que el Departament de Treball ofereix la possibilitat de capitalitzar la prestació d'atur (pagament parcial o total) als treballadors amb discapacitat que vulguin constituir-se com a treballadors autònoms per a finançar la inversió inicial per l'inici de l'activitat (incloses les càrregues tributàries). En cas de capitalització total, també es podrà sol·licitar la subvenció del 50% de la quota mínima del RETA, ajut que durarà el temps que tenia reconeguda la prestació (Ordre TRI/139/2002, de 16 d'abril).

Normativa


 • Ordre TRI/380/2006, de 19 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores que han de regir els ajuts destinats a la promoció de l'ocupació autònoma i es determina l'import màxim destinat a aquestes ajudes per a l'any 2006 (DOGC núm. 4686, de 28/07/2006).
 • Ordre TRI/139/2002, de 16 d'abril (DOGC núm. 3631, de 08/05/2002).
 • Llei 45/2002, de 12 de desembre (BOE núm. 298, de 13/12/2002).
 • Reial decret 357/2006, de 24 de març, pel qual es regula la concessió directa de determinades subvencions en els àmbits d'ocupació i de formació professional ocupacional (BOE núm. 83, de 07/04/2006).

Puja
Valid XHTML 1.0 Transitional CSS 2.0 Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI
2007 Regidoria de Serveis Personals i Salut Pública | Rambla Ferran, 13 | 25007 - Lleida (Spain)
Àrea d'Atenció a les Persones amb Discapacitat Telèfon: 973 700 306 | discapacitats@paeria.cat